نرم افزار تهیه MTO از فایل PDF به صورت خودکار

ورود اطلاعات در پروژه های نفت و گاز بسیار مهم می باشد. و با توجه به اهمیت آن وقت و هزینه زیادی صرف این عملیات می شود. ولی این وقت و هزینه و تلاش کاربران در خوشبینانه ترین حالت ۲در صد خطا خواهد داشت. نرم افزار مدیریت و مهندسی کارا ماژولی را جهت تهیه این اطلاعات از فایهای خروجی نرم افزار PDMS ,CAD ,عکس و ... را دارا بوده و با درصد خطایی بسیار ناچیز و .با سرعتی فوق العاده این کاررا برای شما انجام خواهد داد