خروج و ورود اطلاعات با فایل های خانواده Office

با توجه به آشنا بودن کاربران با نرم افزار های خانواده آفیس ما بر آن شدیم توانایی تولید و خواندن فایل های این مجموعه را در نرم افزار خود بگنجانیم.